501 486 444 biuro@pestpatrol.pl

Oferta us艂ug DDD聽

Firmy, restauracj臋, hotele, sklepy itp.

Ca艂okszta艂t us艂ug deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych oraz dezynsekcyjnych dla podmiot贸w gospodarczych. 聽

Specjalizujemy si臋 w obs艂udz臋 firm

Gospodarstwa rolne, chodowlane, firmy, przemys艂 spo偶ywczy – tam dzia艂amy!

Podstawowym kierunkiem dzia艂a艅 Pest Patrol jest zapewnienie kompleksowej ochrony przed szkodnikami przedsi臋biorstw zwi膮zanych z przemys艂em spo偶ywczym.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony, w zgodzie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,stosujemy Zintegrowane Metody Ochrony przed Szkodnikami (IPM 鈥 Integrated Pest Management) wg GMP/GHP, HACCP, ISO22000, BRC.

Szkodniki, w jakiekolwiek dzia艂alno艣ci mog膮 powodowa膰 bardzo du偶e szkody. Dla sektora 偶ywno艣ciowego obecno艣膰 szkodnik贸w jest niedopuszczalna, ze wzgl臋du na sanitarne zagro偶enia jakie ze sob膮 nios膮.

Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci i zabezpieczenie interes贸w konsumenta, zw艂aszcza po wej艣ciu do UE, coraz bardziej staje si臋 przedmiotem zainteresowania tak spo艂ecze艅stwa, jak i organizacji pozarz膮dowych, stowarzysze艅 zawodowych, mi臋dzynarodowych partner贸w handlowych i organizacji handlowych. Brak efektywnego systemu, na poziomie monitoringu i profilaktyki, s艂u偶膮cego zbieraniu i analizie danych na temat zagro偶enia uwa偶ane jest za powa偶ne niedoci膮gni臋cie i du偶e niebezpiecze艅stwo. Zagro偶enie oznacza czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w 偶ywno艣ci lub paszy, b膮d藕 stan 偶ywno艣ci lub paszy, mog膮cy powodowa膰 negatywne skutki dla zdrowia.

Celem wdro偶enia Programu Zwalczania Szkodnik贸w jest zapobieganie pojawieniu si臋 szkodnik贸w na terenie obiektu (przedsi臋biorstwa), w maksymalnym stopniu jaki jest mo偶liwy. Utrudnienie dost臋pu szkodnikom, oraz likwidowanie warunk贸w sprzyjaj膮cych ich wst臋powaniu. Dzia艂ania w tym zakresie nie ograniczaj膮 si臋 jedynie do kontroli, ale polegaj膮 na wprowadzeniu okre艣lonych standard贸w dzia艂ania, w艂a艣ciwych procedur oraz szkoleniu pracownik贸w, aby wyeliminowa膰 zagro偶enia zwi膮zane z wyst臋powaniem szkodnik贸w.

Dlatego niezwykle istotne jest w艂a艣ciwe wdra偶anie Program贸w Ochrony przed Szkodnikami.

Wsp贸艂praca z ka偶dym klientem rozpoczyna si臋 od przeprowadzenia audytu zerowego, na podstawie kt贸rego przygotowujemy indywidualny program ochrony w zale偶no艣ci od rodzaju przedsi臋wzi臋cia, lokalizacji przedsi臋biorstwa oraz 艣rodowiskowej charakterystyki otoczenia.

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM 鈥 Integrated Pest Management oraz kontrola szkodnik贸w Pest Control, s膮 cz臋艣ci膮 Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla bran偶y spo偶ywczej. Stanowi ona warunek wst臋pny dla procedur opieraj膮cych si臋 na systemie HACCP.

HACCP 鈥 system analizy zagro偶e艅 i krytycznych punkt贸w kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), jest to system maj膮cy na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci, poprzez identyfikacj臋 i oszacowanie wyst臋puj膮cych zagro偶e艅 podczas przebiegu wszystkich etap贸w produkcji i obrotu 偶ywno艣ci膮 (chemicznych, biologicznych i fizycznych). System ten ma r贸wnie偶 na celu okre艣lenie metod eliminacji lub ograniczania zagro偶e艅 oraz ustalenie, w razie potrzeby, dzia艂a艅 koryguj膮cych. Wprowadzenie systemu HACCP jest obowi膮zkowe w zak艂adach zajmuj膮cych si臋 produkcj膮 i obrotem 偶ywno艣ci, bez wzgl臋du na wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. System HACCP jest uznawany przez FAO i WHO za najbardziej skuteczny spos贸b zapobiegania chorobom przenoszonym drog膮 pokarmow膮. Za wprowadzeniem systemu przemawiaj膮 wzgl臋dy ekonomiczne, takie jak wygrana na konkurencyjnym rynku oraz handel zagraniczny (towar w艂a艣ciwej jako艣ci, bezpieczny dla zdrowia), zmniejszenie liczby reklamacji, bardziej racjonalna gospodarka surowcami.

System HACCP, musz膮 posiada膰 wszystkie firmy, zajmuj膮ce si臋:

 • produkcj膮 偶ywno艣ci
 • dystrybucj膮, transportem 偶ywno艣ci
 • handlem 偶ywno艣ci膮
 • cateringiem, prowadzeniem sto艂贸wek lub restauracji (zak艂ady 偶ywienia zbiorowego)

Zwi膮zek HACCP z us艂ugami DDD jest niezaprzeczalny, a warunkami niezb臋dnymi do wprowadzenia systemu HACCP jest spe艂nienie wymaga艅 dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Podmioty dzia艂aj膮ce na rynku materia艂贸w i wyrob贸w przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮 s膮 zobowi膮zane przestrzega膰 wymaga艅 w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej okre艣lonych w rozporz膮dzeniu nr 2023/2006. Systemy GMP i GHP SA punktem wyj艣cia dla wdra偶ania innych system贸w zapewniania jako艣ci, nie tylko HACCP. GHP wymaga miedzy innymi, aby zak艂ad by艂 zabezpieczony przed szkodnikami (zagro偶enie biologiczne). Zwalczanie szkodnik贸w nale偶y przeprowadza膰 profesjonalnie poniewa偶 nieodpowiedni dob贸r metod zwalczania nara偶a produkt gotowy na zanieczyszczenia chemiczne, stanowi膮ce powa偶ne zagro偶enie dla zdrowia konsument贸w oraz utrat臋 dobrej reputacji firmy. G艂贸wnym celem wprowadzenia w zak艂adzie systemu HACCP jest zagwarantowanie bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci oraz eliminacja zagro偶e艅 powoduj膮cych psucie si臋 偶ywno艣ci.

Oferujemy:

 • profesjonaln膮 dokumentacj臋 naszych dzia艂a艅
 • program zabezpieczenia zak艂adu przed szkodnikami zgodny z polskim prawem oraz wymaganiami Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Pa艅stwowej Inspekcji Weterynaryjnej, program ten spe艂nia r贸wnie偶 wymagania audytor贸w wewn臋trznych
 • identyfikacj臋 rodzaju szkodnik贸w
 • monitoring aktywno艣ci szkodnik贸w oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone urz膮dzenia monitoruj膮ce
 • zwalczanie szkodnik贸w skutecznymi metodami
 • doradztwo w zakresie dzia艂a艅 koryguj膮cych oraz procedur naprawczych w systemie zwalczania szkodnik贸w

Stosowanie przez nas metody zwalczania szkodnik贸w w ramach HACCP to metody zgodne z polskim prawem (posiadaj膮ce wszystkie konieczne pozwolenia i atesty), bezpieczne dla produktu gotowego, konsument贸w, pracownik贸w, zak艂adu produkcyjnego oraz 艣rodowiska naturalnego. Nasze dzia艂ania s膮 odpowiednio dobrane do rodzaju zwalczanych szkodnik贸w i warunk贸w w jakich wyst臋puj膮.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zast臋puj膮ca ustaw臋 z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych 偶ywno艣ci i 偶ywienia.
 • Rozporz膮dzenie Parlamentu i Rady Europy nr 178/2002.

 

SYSTEM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI HACCP

W dokumencie 鈥 Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene鈥, stanowi膮cym zbi贸r zalece艅 FAO/WHO dotycz膮cych zachowania warunk贸w przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej 偶ywno艣ci w p. 5.7 zwraca si臋 uwag臋 na konieczno艣膰 wprowadzania skutecznego i ci膮g艂ego systemu monitoringu i zwalczania szkodnik贸w w i wok贸艂 zak艂ad贸w 偶ywno艣ciowych W dokumencie Alinorm 97/13, opracowanym przez Komitet Kodeksu 呕ywno艣ciowego, w rozdz. 6.3 podane jest, 偶e celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji 偶ywno艣ci jest stworzenie takiego 艣rodowiska, w kt贸rym szkodniki nie mog膮 bytowa膰.

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami

Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, dla zapewnienia maksymalnej ochrony

GMP/GHP

HACCP

ISO22000

BRC