Dezynfekcja biur i inne usługi dla firm w Poznaniu

W PestPatrol specjalizujemy się w obsłudze firm z różnych sektorów – od gospodarstw rolnych i hodowlanych, przez firmy produkcyjne, aż po przemysł spożywczy. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej ochrony przed szkodnikami, które mogą powodować duże szkody w każdym rodzaju działalności. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, stosujemy Zintegrowane Metody Ochrony przed Szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management) zgodnie z normami GMP/GHP, HACCP, ISO22000, BRC. Współpraca z każdym klientem rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu zerowego, na podstawie którego przygotowujemy indywidualny program ochrony dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Nasze działania są zgodne z polskim prawem i spełniają wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

ekipa sprzątająca


Jak działamy w PestPatrol?

Nasza działalność opiera się na skutecznym monitoringu i zwalczaniu szkodników. Wykorzystujemy do tego nowoczesne technologie i metody, które pozwalają na skuteczne i bezpieczne dla środowiska eliminowanie szkodników. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do zwalczania szkodników, ale również do wprowadzania odpowiednich standardów i procedur, które mają na celu zapobieganie ich pojawianiu się. W tym celu przeprowadzamy dezynfekcję biur w Poznaniu oraz szkolenia dla pracowników naszych klientów, aby mogli oni skutecznie eliminować potencjalne zagrożenia związane z występowaniem szkodników.

W ramach naszych usług oferujemy profesjonalną dokumentację naszych działań, identyfikację rodzaju szkodników, monitoring ich aktywności oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone urządzenia monitorujące. Stosujemy skuteczne metody zwalczania szkodników, które są bezpieczne dla produktu gotowego, konsumentów, pracowników, zakładu produkcyjnego oraz środowiska naturalnego, takie jak dezynfekcja kanałów wentylacyjnych w Poznaniu. Nasze działania są odpowiednio dobrane do rodzaju zwalczanych szkodników i warunków, w jakich występują.

 

Program Zwalczania Szkodników w PEST PATROL

Bezpieczeństwo żywności i zabezpieczenie interesów konsumenta, zwłaszcza po wejściu do UE, coraz bardziej staje się przedmiotem zainteresowania tak społeczeństwa, jak i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zawodowych, międzynarodowych partnerów handlowych i organizacji handlowych. Brak efektywnego systemu, na poziomie monitoringu i profilaktyki, służącego zbieraniu i analizie danych na temat zagrożenia uważane jest za poważne niedociągnięcie i duże niebezpieczeństwo. Zagrożenie oznacza czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy, bądź stan żywności lub paszy, mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia.

Celem wdrożenia Programu Zwalczania Szkodników jest zapobieganie pojawieniu się szkodników na terenie obiektu (przedsiębiorstwa), w maksymalnym stopniu jaki jest możliwy. Utrudnienie dostępu szkodnikom, oraz likwidowanie warunków sprzyjających ich wstępowaniu. Działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do kontroli, ale polegają na wprowadzeniu określonych standardów działania, właściwych procedur oraz szkoleniu pracowników, aby wyeliminować zagrożenia związane z występowaniem szkodników.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe wdrażanie Programów Ochrony przed Szkodnikami.

 

Usługi DDD dla firm – krok po kroku

Współpraca z każdym klientem rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu zerowego, na podstawie którego przygotowujemy indywidualny program ochrony w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, lokalizacji przedsiębiorstwa oraz środowiskowej charakterystyki otoczenia.

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management oraz kontrola szkodników Pest Control, są częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla branży spożywczej. Stanowi ona warunek wstępny dla procedur opierających się na systemie HACCP.

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), jest to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie występujących zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością (chemicznych, biologicznych i fizycznych). System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie, w razie potrzeby, działań korygujących. Wprowadzenie systemu HACCP jest obowiązkowe w zakładach zajmujących się produkcją i obrotem żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

System HACCP jest uznawany przez FAO i WHO za najbardziej skuteczny sposób zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową. Za wprowadzeniem systemu przemawiają względy ekonomiczne, takie jak wygrana na konkurencyjnym rynku oraz handel zagraniczny (towar właściwej jakości, bezpieczny dla zdrowia), zmniejszenie liczby reklamacji, bardziej racjonalna gospodarka surowcami.

System HACCP, muszą posiadać wszystkie firmy, zajmujące się:

  • produkcją żywności;
  • dystrybucją i transportem żywności;
  • handlem żywnością;
  • cateringiem, prowadzeniem stołówek lub restauracji (zakłady żywienia zbiorowego).

Związek HACCP z usługami DDD jest niezaprzeczalny, a warunkami niezbędnymi do wprowadzenia systemu HACCP jest spełnienie wymagań dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Podmioty działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są zobowiązane przestrzegać wymagań w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej określonych w rozporządzeniu nr 2023/2006. Systemy GMP i GHP SA punktem wyjścia dla wdrażania innych systemów zapewniania jakości, nie tylko HACCP. GHP wymaga miedzy innymi, aby zakład był zabezpieczony przed szkodnikami (zagrożenie biologiczne). Zwalczanie szkodników należy przeprowadzać profesjonalnie ponieważ nieodpowiedni dobór metod zwalczania naraża produkt gotowy na zanieczyszczenia chemiczne, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz utratę dobrej reputacji firmy. Głównym celem wprowadzenia w zakładzie systemu HACCP jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz eliminacja zagrożeń powodujących psucie się żywności.

 

Oferujemy:

  • profesjonalną dokumentację naszych działań;
  • program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami zgodny z polskim prawem oraz wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, program ten spełnia również wymagania audytorów wewnętrznych;
  • identyfikację rodzaju szkodników;
  • monitoring aktywności szkodników oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone urządzenia monitorujące;
  • zwalczanie szkodników skutecznymi metodami;
  • doradztwo w zakresie działań korygujących oraz procedur naprawczych w systemie zwalczania szkodników.

Stosowanie przez nas metody zwalczania szkodników w ramach HACCP to metody zgodne z polskim prawem (posiadające wszystkie konieczne pozwolenia i atesty), bezpieczne dla produktu gotowego, konsumentów, pracowników, zakładu produkcyjnego oraz środowiska naturalnego. Nasze działania są odpowiednio dobrane do rodzaju zwalczanych szkodników i warunków w jakich występują.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy nr 178/2002.

 

System ochrony przed szkodnikami HACCP

W dokumencie „Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene”, stanowiącym zbiór zaleceń FAO/WHO dotyczących zachowania warunków przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności w p. 5.7 zwraca się uwagę na konieczność wprowadzania skutecznego i ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w i wokół zakładów żywnościowych W dokumencie Alinorm 97/13, opracowanym przez Komitet Kodeksu Żywnościowego, w rozdz. 6.3 podane jest, że celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji żywności jest stworzenie takiego środowiska, w którym szkodniki nie mogą bytować.

 

Dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

Ważną część naszej działalności stanowi dezynfekcja kanałów wentylacyjnych. Podejmowane działania przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania przewodów wentylacyjnych, czyli dostarczania świeżego i czystego powietrza. Każda nasza dezynfekcja poprzedzona jest inspekcją wstępną. Sprawdzamy i oceniamy stan zanieczyszczenia i zainfekowania kanałów wentylacyjnych. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wybrać najlepszą, skuteczną metodą. Przeprowadzany przez nas proces dezynfekcji ma na celu wyeliminowanie mikroorganizmów, wirusów oraz grzybów, które znajdują się w kanałach wentylacyjnych. Zanieczyszczenia gromadzące się w wentylacji to realne zagrożenie dla zdrowia.

Jeśli chcą Państwo zlecić na dezynfekcję kanałów wentylacyjnych, prosimy o telefoniczny lub e-mailowy kontakt.