501 486 444 biuro@pestpatrol.pl

Oferta usług DDD

Firmy, restauracje, hotele, sklepy itp.

Całokształt usług deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych oraz dezynsekcyjnych dla podmiotów gospodarczych.  

Specjalizujemy się w obsłudze firm

Gospodarstwa rolne, hodowlane, firmy, przemysł spożywczy – tam działamy!

Jak działamy w PEST PATROL?

Podstawowym kierunkiem działań PEST PATROL jest zapewnienie kompleksowej ochrony przedsiębiorstw przed szkodnikami przemysłu rolnego i spożywczego.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, stosujemy Zintegrowane Metody Ochrony przed Szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management) wg GMP/GHP, HACCP, ISO22000, BRC.

Szkodniki, w jakiekolwiek działalności mogą powodować bardzo duże szkody. Dla sektora żywnościowego obecność szkodników jest niedopuszczalna, ze względu na sanitarne zagrożenia jakie ze sobą niosą.

 

Program Zwalczania Szkodników w PEST PATROL

Bezpieczeństwo żywności i zabezpieczenie interesów konsumenta, zwłaszcza po wejściu do UE, coraz bardziej staje się przedmiotem zainteresowania tak społeczeństwa, jak i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zawodowych, międzynarodowych partnerów handlowych i organizacji handlowych. Brak efektywnego systemu, na poziomie monitoringu i profilaktyki, służącego zbieraniu i analizie danych na temat zagrożenia uważane jest za poważne niedociągnięcie i duże niebezpieczeństwo. Zagrożenie oznacza czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy, bądź stan żywności lub paszy, mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia.

Celem wdrożenia Programu Zwalczania Szkodników jest zapobieganie pojawieniu się szkodników na terenie obiektu (przedsiębiorstwa), w maksymalnym stopniu jaki jest możliwy. Utrudnienie dostępu szkodnikom, oraz likwidowanie warunków sprzyjających ich wstępowaniu. Działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do kontroli, ale polegają na wprowadzeniu określonych standardów działania, właściwych procedur oraz szkoleniu pracowników, aby wyeliminować zagrożenia związane z występowaniem szkodników.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe wdrażanie Programów Ochrony przed Szkodnikami.

 

Usługi DDD dla firm – krok po kroku

Współpraca z każdym klientem rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu zerowego, na podstawie którego przygotowujemy indywidualny program ochrony w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, lokalizacji przedsiębiorstwa oraz środowiskowej charakterystyki otoczenia.

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management oraz kontrola szkodników Pest Control, są częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla branży spożywczej. Stanowi ona warunek wstępny dla procedur opierających się na systemie HACCP.

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), jest to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie występujących zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością (chemicznych, biologicznych i fizycznych). System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie, w razie potrzeby, działań korygujących. Wprowadzenie systemu HACCP jest obowiązkowe w zakładach zajmujących się produkcją i obrotem żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

System HACCP jest uznawany przez FAO i WHO za najbardziej skuteczny sposób zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową. Za wprowadzeniem systemu przemawiają względy ekonomiczne, takie jak wygrana na konkurencyjnym rynku oraz handel zagraniczny (towar właściwej jakości, bezpieczny dla zdrowia), zmniejszenie liczby reklamacji, bardziej racjonalna gospodarka surowcami.

System HACCP, muszą posiadać wszystkie firmy, zajmujące się:

  • produkcją żywności;
  • dystrybucją i transportem żywności;
  • handlem żywnością;
  • cateringiem, prowadzeniem stołówek lub restauracji (zakłady żywienia zbiorowego).

Związek HACCP z usługami DDD jest niezaprzeczalny, a warunkami niezbędnymi do wprowadzenia systemu HACCP jest spełnienie wymagań dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Podmioty działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są zobowiązane przestrzegać wymagań w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej określonych w rozporządzeniu nr 2023/2006. Systemy GMP i GHP SA punktem wyjścia dla wdrażania innych systemów zapewniania jakości, nie tylko HACCP. GHP wymaga miedzy innymi, aby zakład był zabezpieczony przed szkodnikami (zagrożenie biologiczne). Zwalczanie szkodników należy przeprowadzać profesjonalnie ponieważ nieodpowiedni dobór metod zwalczania naraża produkt gotowy na zanieczyszczenia chemiczne, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz utratę dobrej reputacji firmy. Głównym celem wprowadzenia w zakładzie systemu HACCP jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz eliminacja zagrożeń powodujących psucie się żywności.

 

Oferujemy:

  • profesjonalną dokumentację naszych działań;
  • program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami zgodny z polskim prawem oraz wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, program ten spełnia również wymagania audytorów wewnętrznych;
  • identyfikację rodzaju szkodników;
  • monitoring aktywności szkodników oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone urządzenia monitorujące;
  • zwalczanie szkodników skutecznymi metodami;
  • doradztwo w zakresie działań korygujących oraz procedur naprawczych w systemie zwalczania szkodników.

Stosowanie przez nas metody zwalczania szkodników w ramach HACCP to metody zgodne z polskim prawem (posiadające wszystkie konieczne pozwolenia i atesty), bezpieczne dla produktu gotowego, konsumentów, pracowników, zakładu produkcyjnego oraz środowiska naturalnego. Nasze działania są odpowiednio dobrane do rodzaju zwalczanych szkodników i warunków w jakich występują.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy nr 178/2002.

 

SYSTEM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI HACCP

W dokumencie „Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene”, stanowiącym zbiór zaleceń FAO/WHO dotyczących zachowania warunków przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności w p. 5.7 zwraca się uwagę na konieczność wprowadzania skutecznego i ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w i wokół zakładów żywnościowych W dokumencie Alinorm 97/13, opracowanym przez Komitet Kodeksu Żywnościowego, w rozdz. 6.3 podane jest, że celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji żywności jest stworzenie takiego środowiska, w którym szkodniki nie mogą bytować.

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla zapewnienia maksymalnej ochrony

serce

GMP/GHP

rozmowa

HACCP

folder

ISO22000

fajka

BRC